Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie

Gasdetectie definities

aardgas Fossiele brandstof bijna uitsluitend bestaande uit methaan.
aCgiH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ademzone Straal van 25 cm rond de neus en mond.
ait    Zelfontstekingstemperatuur (Auto Ignition Temperature)
analoog uitvoersignaal   Standaard mA-uitvoersignaal van een sensor of zender. Doorgaans beschreven als 4-20 mA. Het alternatief is een mV-overbruggingsoutput van een katalytische sensor.
apparaatgroep  De classificatie van ontvlambare gassen in groepen die zijn gekoppeld aan de vereiste apparaatontwerpnormen.
ateX   European Explosive Atmospheres Directives (Europese richtlijnen voor explosieve atmosferen) (ATmosferen EXplosief).
Baseefa  British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres – Brits veiligheidscertificaat
Bereik  Het niveau waarop de kalibratie is uitgevoerd (meestal 50% van volledige schaal).
Binair mengsel van gas  Een mengsel van slechts twee gassen.
BMs   Bouwbeheersysteem (Building Management System).
Cas-nummer   Chemical Abstracts Service. CAS-registratienummer dat wordt gebruikt om stoffen te identificeren zonder ambiguïteit over de chemische benaming.
Carcinogeen Kankerverwekkend
Ce Duidt naleving van alle relevante Europese richtlijnen aan.
CeC  Canadian Electrical Code.
Cel   Een individuele sensor.
CeNeLeC  Comité Européen de Normalisation Électrotechnique.
Cesi  Centro Elettrotechnico Sperimentale Italiano – Italiaans veiligheidscertificaat.
Chemcassette®     Gedeponeerde naam van een papiertapecartridge gebruikt in analysatoren voor toxische gassen.
CosHH Control of Substances Hazardous to Health.
Csa   Canadian Standards Association.
Dampdichtheid   Een maat van de dichtheid van gas of damp in verhouding tot de lucht. Gassen of dampen met een dampdichtheid van minder dan 1 zijn lichter dan lucht.
dBa  Decibel, overeenkomstig de A-gewogen schaal (zoals ervaren door het menselijk oor).
DCs    Gespreid regelsysteem (Distributed Control System).
Divisie   Noord-Amerikaanse classificatie voor gevaarlijke omgevingen (Divisie 1 of 2) die de tijdsduur weergeeft dat een gevaar aanwezig is.
eén-kanaal  Een punt voor gasdetectie.
elektrochemische celsensoren   Elektrochemische sensoren zijn in principe brandstofcellen bestaande uit edelmetalen elektrodes in een elektrolyt.
eMC  Elektromagnetische compatibiliteit.
esD Elektrostatische ontlading (Electrostatic discharge).
ex d  Ontwerpnorm 'Vlambestendig' voor gevaarlijke ruimten.
ex i   Ontwerpnorm 'Intrinsiek veilig' voor gevaarlijke ruimten.
ex e    Ontwerpnorm 'Inkapseling' voor gevaarlijke ruimten.
ex m          Ingekapseld om het gas uit het product te houden. Zones 1 en 2. explosiebereik 
Explosiebereik De bandbreedte waarin een gas/luchtmengsel ontvlambaar is.
explosiebestendig     Een naam voor het ontwerp van Ex d-apparatuur.
explosiegevaarlijke omgevingen Omgevingen met mogelijke aanwezigheid van een explosief mengsel van brandbaar gas of damp en lucht worden 'explosiegevaarlijk' genoemd en andere omgevingen worden ‘veilig’ of ‘ongevaarlijk’ genoemd. Alle elektrische apparatuur die in explosiegevaarlijke omgevingen wordt gebruikt, moet getest en goedgekeurd zijn, zodat er geen explosie kan ontstaan als er zich een storing voordoet.
explosieveilig Een naam voor het ontwerp van Ex d-apparatuur.
explosimeters Controleapparaat brandbaar gas.
eXaM Duitse goedkeuringen voor gevaarlijke gebieden.
Fail-safe Omschrijving van een detector die geen onopgemerkte foutmodi heeft.
Fieldbus Digitale communicatienorm.
FM-goedkeuring Factory Mutual – veiligheidscertificering in de VS.
gasanalysetoestel Verwijst normaal gezien naar apparatuur die wordt gebruikt om uiterst kleine gasconcentraties (laag of ppb) of één specifiek gas in de aanwezigheid van verschillende andere gassen te meten.
gasbewaking Apparatuur gebruikt voor toepassingen met een permanent aanwezig gas of gasmengsel. Wordt daarom gebruikt om een verandering in de concentratie of het mengsel van het gas aan te geven.
gasmelder Verwijst naar apparatuur gebruikt voor toepassingen die gewoonlijk zonder toxische of explosieve gasrisico's gepaard gaan. Deze apparatuur wordt gebruikt om de aanwezigheid van gas te signaleren op plaatsen die normaal gezien veilig zouden moeten zijn.
gifbestendig Mogelijkheid van een katalytische sensor om het effect van onderdrukkende stoffen of verontreinigingen te beperken, bijvoorbeeld siliconen.
gost Russisch goedkeuringsorgaan voor gevaarlijke gebieden. Algemeen aanvaard in Oost- Europa of gebruikt als basis voor eigen plaatselijke goedkeuringen.
Halfgeleidersensor Type sensor gebouwd met halfgeleidend materiaal.
Huishoudelijke gasmelder Gasdetector die specifiek werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik of gebruik in residentiële eigendommen.
Hse Health and Safety Executive (VK).
ineris Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques.
infraroodmelder Gasmelder die gebruik maakt van het infraroodprincipe, waarbij licht op bepaalde frequenties door de gasmoleculen wordt geabsorbeerd.
international electrotechnical Committee (internationaal elektrotechnisch comité) Overeenstemmingsbeoordeling voor internationale normen voor de overheid, bedrijven en gemeenschap voor alle elektrische, elektronische en verwante technologieën.
intrinsiek veilig
(is - intrinsically safe)
Ontwerpmethode waarbij de maximale interne energie van het apparaat en de bedrading niet voldoende is om een ontsteking te veroorzaken door vonk- of verhittingseffecten ten gevolge van een storing.
iP Indringingsbescherming – geeft de mate aan waarin bescherming bestaat tegen het binnendringen van stof en water
Kalibratie Het proces waarbij het uitvoersignaal van de detector wordt afgesteld voor een nauwkeurige uitlezing van de gasconcentratie binnen het meetbereik.
Kanaal Eén lijn of punt voor gasdetectie.
Katalytische sensor Om brandbare gassen te detecteren. Deze zijn gemaakt van een elektrisch verwarmde platina draadspoel, die eerst is bedekt met een keramische laag, zoals alumina, en daarna is voorzien van een externe palladium- of rhodium katalysatorcoating, in een substraat van thoriumoxide.
LCD Het LCD-display.
LeD Lichtgevende diode.
Leiding Metalen buizen die voornamelijk worden gebruikt in de VS voor het plaatsen van draden in gevaarlijke omgevingen.
LeL Laagste explosiegrens (Lower Explosive Limit) - is de laagste concentratie ‘brandstof’ in de lucht die kan branden; voor de meeste brandbare gassen en dampen is dit minder dan 5% per volume.
LeL% Percentage van de laagste explosiegrens (voorbeeld: 10% LEL van methaan is ongeveer 0,5% per volume).
LeL-meters Meetschaal voor brandbare gassen door open-pad-infraroodmelders.
LFL Laagste ontvlammingsgrens (Lower Flammable Limit).
LNg Vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas).
LPg Vloeibaar petroleumgas (Liquefied Petroleum Gas) bestaande uit propaan en butaan.
LteL Grens voor langdurige blootstelling (Long Term Exposure Limit). De 8 uur LTEL is de gemiddelde concentratie voor een normale dag van 8 uur waaraan de meeste werklieden elke dag zonder negatieve gevolgen mogen worden blootgesteld.
ma Milliampère – meeteenheid van stroom.
MaC Maximaal toelaatbare concentraties (Maximum Allowable Concentrations - vervangen door TLV's) - toxische gasniveaus beschreven door ACGIH.
MaK Maximale concentratie op werkplek (Maximale Arbeitsplatz Konzentration).
MeL Maximale blootstellinggrens (Maximum Exposure Limit).
Mijngas Een mengsel van methaan en andere koolwaterstofgassen dat wordt gevormd in kolenmijnen.
Milligram per kubieke meter Alternatieve meeteenheid voor toxische gassen.
ModBus ModBus is een serieel communciatieprotocol dat in 1979 door Modicon werd gepubliceerd voor gebruik met de programmeerbare logische controllers (PLC's).
Multi-kanaal Meer dan één gaskanaal.
Multigas Draagbare gasdetector waarin meestal max. 4 gassensoren zijn voorzien.
mv Millivolt – meeteenheid van spanning.
NeC 500 National Electrical Code (VS).
NeC 505 Nieuwste versie van NEC
NeMa National Electrical Manufacturers Association. Amerikaanse organisatie voor normalisatie. De NEMA-waarde voor behuizingen is vergelijkbaar met het IP-waarderingssysteem.
NiosH Het National Institute for Occupational Safety and Health (nationaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek).
NrtL's Nationally Recognized Testing Laboratories (Nationaal erkende testlaboratoria VS).
oeL Grens voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit) - de 8 uur OEL is de gemiddelde concentratie voor een normale dag van 8 uur of een 40-urige werkweek waaraan de meeste medewerkers elke dag zonder negatieve gevolgen kunnen worden blootgesteld.
ontstekingstemperatuur De laagste temperatuur waarbij een mengsel spontaan kan ontbranden of exploderen.
open pad Open pad gasmelders bestaan uit een transmitter en een ontvanger, gescheiden door een bereik. De transmitter stuurt een straal infrarood licht uit en detecteert gas langs het pad tussen de transmitter en de ontvanger. Het pad kan een paar meter tot een paar honderd meter lang zijn.
osHa Occupational Safety and Health Association (vereniging voor beroepsmatige veiligheid en gezondheid).
overbrugging Wheatstone-brugschakeling gebruikt in een katalytische detector.
oz Ounce (gewichtseenheid).
Pellistor Gedeponeerde merknaam voor een commercieel apparaat – een zeer klein detectie-element dat wordt gebruikt in katalytische sensoren. Dit wordt soms ook een 'parel' of een 'siegistor' genoemd.
PeL's Toelaatbare blootstellinggrenzen (Permissible Exposure Limits - OSHA).
PLC Programmeerbare logicacontroller (Programmable Logic Controller).
Perimeterbewaking Bewaking van de buitenrand van een fabriek of een opslagplaats in tegenstelling tot de bewaking van specifieke punten.
Piek De maximum- of minimummeting sinds inschakeling.
PPB Delen per miljard (Parts Per Billion) – concentraties in de atmosfeer.
PPM Delen per miljoen (Parts Per Million) – concentraties in de atmosfeer.
PtB Physikalisch Technische Bundesanstalt (Duits federaal instituut voor fysica).
reL's Aanbevolen blootstellingniveaus (Recommended Exposure Levels - NIOSH)
responscurve De lijn die de respons van de detector op gas aangeeft over een bepaalde periode.
retroreflector Reflecterend paneel dat een infrarood signaal weerkaatst.
rFi Radiofrequentie-interferentie (Radio Frequency Interference).
rH Relatieve vochtigheid.
rs485/232/422 Digitale communicatieprotocollen.
saa Standards Australia Quality Assurance Services Pty Ltd. Australische veiligheidscertificering.
siL Veiligheidsintegriteitsniveaus (Safety Integrity Levels).
sira Sira test en certificeringdiensten (VK).
smart Wordt gebruikt om een sensor te beschrijven met een processor die een signaal communiceert en in staat is logische functies uit te voeren.
steL Grens voor kortetermijnblootstelling (Short Term Exposure Limit), meestal bewaakt over perioden van 15 minuten.
t60 Tijd die een detector nodig heeft om tot 60% van de uiteindelijke uitlezing te komen.
t90 Tijd die een detector nodig heeft om tot 90% van de uiteindelijke uitlezing te komen.
temperatuur classificatie/klasse, Dit heeft betrekking op de maximale oppervlaktetemperatuur die de apparatuur mag hebben. Dit dient voor de zodat een melder niet even warm of warmer kan zijn dan de ontstekingstemperatuur van de gassen of dampen die in de omgeving aanwezig kunnen zijn.
thermische geleidbaarheid Detectiemethode voor het gasniveau waarbij gebruik wordt gemaakt van de kenmerken van thermische geleidbaarheid.
tLv Grenswaarde (Threshold Limit Value).
tWa Tijdgewogen gemiddelde (Time-Weighted Average).
UeL Hoogste blootstellinggrens (Upper Exposure Limit).
UL Underwriters Laboratories (VS).
%voL Concentratie van explosief gas, gemeten in procent per volume.
v/v Een andere weergave van %VOL.
vaste detectie Detectie of meting van gas op een vast punt of een vaste positie.
vastpuntsysteem Gasdetectiesysteem dat gassensoren en/of zenders op afzonderlijke vaste punten gebruikt.
veilige zone Werkomgeving waarin er geen gevaar bestaat voor contaminatie met explosieve gassen.
verstikking Dood ten gevolge van gebrek aan zuurstof.
vlampunt De laagste temperatuur waarbij damp in voldoende mate vrijkomt om een explosief mengsel te vormen met lucht.
vlamremmer Een structuur waarmee gas in een melder kan worden verspreid, maar tegelijk voorkomt dat mogelijke vlammen er weer uit kunnen komen.
WeL's Grenzen voor blootstelling op de werkplek (Work Exposure Limits - EH40).
Zone Classificatie van een explosiegevaarlijke omgeving (Zone 0, 1 of 2) waarmee de tijdsduur dat een gevaar aanwezig is wordt vastgelegd. Vooral gebruikt in Europa.
Zuurstoftekort Zuurstofconcentraties lager dan 20,9% V/V.

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy